FIRMA informacje ogólne

Agro-Fish Sp. z o.o. powsta³a w listopadzie 2000 roku. Jest firm± rodzinn±, kierowan± przez Zbigniewa Iwaniuka oraz kompetentny zespó³ pracowników. Firma zajmuje siê produkcj±:


Sukcesywne wzbogacanie zaplecza technologicznego, ci±g³e rozbudowywanie linii technologicznych i odpowiednia polityka handlowa, pozwoli³y na dynamiczny rozwój firmy. Od stycznia 2003 roku firma uruchomi³a produkcjê w nowym zak³adzie w Gniewinie. Wykorzystujemy nowoczesne technologie firmy ATLAS i HAARSLEV, co przyczynia siê do produkcji dobrej jako¶ci m±czki rybnej o wspó³czynniku strawno¶ci bia³ka 95%.

Stosujemy w³asne oraz zagraniczne innowacyjne rozwi±zania z zakresu ochrony ¶rodowiska. Firma posiada nowoczesne instalacje dezodoryzacji zapachów oraz unikaln± bez¶ciekow± technologiê produkcji. W dzia³alno¶ci firmy k³adziemy du¿y nacisk na wspó³pracê w zakresie technologii z jednostkami naukowo-badawczymi (uczelnie techniczne, Morski Instytut Rybacki w Gdyni). Wdro¿yli¶my system HACCP i uzyskali¶my zintegrowane pozwolenie na korzystanie ze ¶rodowiska.

Wykonanie: M&J Polska