Witamy na stronie GCE w Wawrzeñczycach

Zamawiaj±cy (Gmina Igo³omia-Wawrzeñczyce - Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeñczycach) na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówieñ Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z pó¼n. zm.) przekazuje informacjê z otwarcia ofert w postêpowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa pomocy dydaktycznych do GCE w Wawrzeñczycach", nr sprawy: GCE.W-ce.271.1.2018
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU pn. "Dostawa pomocy dydaktycznych do GCE w Wawrzeñczycach"

Rozpoczêcie roku szkolnego 2018/2019
3.09.2016
godz. 8.30 Msza ¶wiêta w ko¶ciele
godz. 9.45 uroczysty apel na sali gimnastycznej
godz. 10.45 spotkanie z wychowawcami klas

Dyrektor GCEPrzewidywane godziny odjazdu autobusu szkolnego 2018/ 2019
Kurs I
6:50 -Wawrzeñczyce II, Kolonia Zajazd, Wawrzeñczyce III, Wawrzeñczyce II
KursII-7:10 - Z³otniki remiza, Z³otniki CB
Kurs III
7:30 -Rudno Górne skup, Rudno Górne sklep, p. Bielecki, p. Orzech,7:40 Dobranowice remiza, 7:50 Strêgoborzyce
Kurs IV
7:55 Wygnanów, ¯ydów Hektary Podgaje
Uwagi:
Uczniowie powinni byæ na przystanku ok. 10 minut przed przewidywanym czasem odjazdu autobusu.
Przewidywane godziny odwozów 3 wrze¶nia.
Ok. 11:00 Z³otniki, Podgaje Hektary
Ok. 11:30 Pozosta³e kierunki, w zale¿no¶ci od liczby uczniów z poszczególnych kierunków.Dzieñ Dziecka 2018


¯yj tak, aby ka¿dy dzieñ
by³ niesamowity i wyj±tkowy.
Wype³niaj ka¿d± chwilê tak,
aby potem wspominaæ j± z rodzin±.
Czerp energiê ze s³oñca,
kapi±cego deszczu i u¶miechu innych.
Szukaj w sobie si³y,
entuzjazmu i pokory.
¯yj najpiêkniej jak umiesz!


Dyrektor GCE w Wawrzeñczycach
mgr Mieczys³awa StawarzZASADY POSTÊPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO ODDZIA£U PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ GMINNEGO CENTRUM EDUKACJI W WAWRZEÑCZYCACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 (plik zip)


ZASADY POSTÊPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ GMINNEGO CENTRUM EDUKACJI W WAWRZEÑCZYCACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 (plik zip)


I N F O R M A C J A
W dniu 12.09.2017r. /wtorek/ o godz. 17.00 odbêdzie siê zebranie z rodzicami.
Dyrektor GCE
M. StawarzPrzewidywane godziny odjazdu autobusu szkolnego rano 2017/ 2018
Kurs I
6:50 -Wawrzeñczyce II , Kolonia Zajazd, Wawrzeñczyce III, Wawrzeñczyce II
KursII-7:15 - Z³otniki remiza, Z³otniki CB
Kurs III
7:35 -Rudno Górne skup, Rudno Górne sklep, p. Bielecki, p. Orzech,7.40 Dobranowice remiza, 7;50Strêgoborzyce
Kurs IV
7:55 Wygnanów, ¯ydów Hektary Podgaje
8:00 ¯ydów
Uwagi:
Uczniowie powinni byæ na przystanku ok. 10 minut przed przewidywanym czasem odjazdu autobusu.
Przewidywane godziny odwozów 4 wrze¶nia.
Ok. 10. 30 Z³otniki , Podgaje Hektary
Ok. 11. 00 Pozosta³e kierunki, w zale¿no¶ci od liczby uczniów z poszczególnych kierunków.I N F O R M A C J A
Dyrektor Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeñczycach informuje, ¿e rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna siê 01.09.2017r. /pi±tek/, natomiast w szkole 04.09.2017r. /poniedzia³ek/.
Dyrektor GCE
M. Stawarz

Pierwszy czerwca dzieñ radosny
kwitn± kwiatki, s³oñce ¶wieci....
¿yczê Wam sercem ca³ym
moc u¶miechu i rado¶ci
szczê¶cia, zdrowia, pomy¶lno¶ci.

Dyrektor GCE w WawrzeñczycachPlan zajêæ w ferie zimowe w GCE Wawrzeñczyce

1. Zajêcia komputerowe dla uczniów SP i gimnazjum:
* wtorek 07.02.2017r. - godz. 9.00
* czwartek 09.02.2017r. - godz. 9.00
Prowadz±cy: p. Tomasz Nowakowski

2. Zajêcia z matematyki - poprawa ocen niedostatecznych dla uczniów gimnazjum:
* wtorek 07.02.2017r. - godz. 10.00 - 13.00
Prowadz±ca: p. Beata £uczywo

3. Zajêcia z matematyki - przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego dla uczniów gimnazjum:
* ¶roda 08.02.2017r. - godz. 10.00 - 13.00
Prowadz±ca: p. Beata £uczywo

4. Zajêcia sportowe na sali gimnastycznej dla uczniów SP i gimnazjum:
* ¶roda 08.02.2017r. - godz. 9.00
Prowadz±cy: p. Beata Marzec, p. Jaros³aw Siwek

5. Wyjazd na Euroweeek dla uczniów gimnazjum do D³ugopola Zdrój
* ¶roda - niedziela 08.02. - 12.02.2017r.
Opiekun: p. Renata PomykalskaW dniu 24.01.2016 (wtorek) odbêdzie siê spotkanie z rodzicami w Szkole Podstawowej
godzina 16.00
Zapraszamy serdecznie wszystkich rodziców

W dniu 17.11.2016 (czwartek) odbêdzie siê spotkanie z rodzicami w Gimnazjumj
godzina 16.00
Zapraszamy serdecznie wszystkich rodzicówOSTATNIE PO¯EGNANIE
Z ¿alem zawiadamiamy, ¿e zmar³a Pani Romana Kamiñska - Lewandowska, nasz d³ugoletni pracownik.
Pani Romana Kamiñska - Lewandowska pracê w Szkole Podstawowej w Wawrzeñczycach rozpoczê³a 1 wrze¶nia 1988r. Od 1999r. by³a nauczycielem Gimnazjum. Na zas³u¿on± emeryturê odesz³a 30 marca 2015r.
By³a nauczycielem sumiennym, obowi±zkowym, ¿yczliwym. Kocha³a dzieci. By³a zawsze pogodna, u¶miechniêta i optymistycznie nastawiona do ¶wiata i ludzi.
Z pasj± i zaanga¿owaniem pracowa³a w zwi±zku zawodowym "Solidarno¶æ".

"¦mieræ przychodzi cicho. Niezapowiedziana, nieproszona. Nigdy nie ma na ni± odpowiedniej chwili, jest zawsze go¶ciem nie na czasie ."

Grono pedagogiczne
i pracownicy GCE WawrzeñczyceW dniu 8.11.2016 (wtorek) odbêdzie siê spotkanie z rodzicami w Szkole Podstawowej
godzina 16.00
Zapraszamy serdecznie wszystkich rodzicówRozpoczêcie roku szkolnego 2016/2017
1.09.2016
godz. 8.30 Msza ¶wiêta
godz. 9.30 Spotkanie na sali gimnastycznej
godz. 10.00 Spotkanie z wychowawcami w klasach
godz. 10.30 Odwozy

Dyrektor GCEPrzewidywane godziny odjazdu autobusu szkolnego rano 1.09.2016
Kurs I
6:50 -Wygnanów
6:55 - ¯ydów
7:00 - Hektary
Kurs II
7:15 - Z³otniki remiza, Z³otniki CB
Kurs III
7:35 - £aganów skup, Rudno Górne sklep, p. Bielecki, p. Orzech, Dobranowice remiza
7:45 -Dobranowice przystanek
7:55 - Strêgoborzyce remiza
Kurs IV
8:05 - Wawrzeñczyce II, Kolonia zajazd, Wawrzeñczyce III, p. Æwik³a, Wawrzeñczyce II
Uwagi:
Uczniowie powinni byæ na przystanku ok. 10 minut przed przewidywanym czasem odjazdu autobusu.Miej s³odkie sny i marzenia,
Niech one Ci siê spe³niaj±,
A Twoje najskrytsze d±¿enia
Niech realnymi siê staj±!

Z okazji Dnia Dziecka wszystkiego najlepszego ¿yczy

Dyrektor GCE w Wawrzeñczycach
Mieczys³awa StawarzW dniu 26.04.2015 (wtorek) odbêdzie siê spotkanie z rodzicami w Szkole Podstawowej
godzina 16.00
Zapraszamy serdecznie wszystkich rodziców

INFORMACJA

Od 01 marca do 18 marca 2016 roku trwa rekrutacja do Przedszkola Samorz±dowego w Wawrzeñczycach.
Zasady rekrutacji na stronie przedszkola

W dniu 15.09.2015 (wtorek) odbêdzie siê spotkanie z rodzicami w Szkole Podstawowej
godzina 17.00
Zapraszamy serdecznie wszystkich rodzicówDni wolne od zajêæ dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016

5.04.2016 sprawdzian po klasie 6
18, 19, 20 04.2016 egzamin gimnazjalny klas III
2.05.2016
23.06.2016Zebranie z rodzicami uczniów gimnazjum 14.09.2015
godzina 17.00
dla klasy III b godzina 17.30WYKAZ NAGRÓD Z NUMERAMI WYGRANYCH LOSÓW LOTERII FANTOWEJ
(347) 866-5579Rozpoczêcie roku szkolnego 2015/2016
1.09.2015
godz. 8.30 Msza ¶wiêta
godz. 9.30 Spotkanie na sali gimnastycznej
godz. 10.00 Spotkanie z wychowawcami w klasach
godz. 10.30 Odwozy

Dyrektor GCEPrzewidywane godziny odjazdu autobusu szkolnego rano 1.09.2015
Kurs I
6:50 -Wygnanów
6:55 - ¯ydów
7:00 - Hektary
Kurs II
7:15 - Z³otniki remiza, Z³otniki CB
Kurs III
7:35 - £aganów skup, Rudno Górne sklep, p. Bielecki, p. Orzech, Dobranowice remiza
7:45 -Dobranowice przystanek
7:55 - Strêgoborzyce remiza
Kurs IV
8:05 - Wawrzeñczyce II, Kolonia zajazd, Wawrzeñczyce III, p. Æwik³a, Wawrzeñczyce II
Uwagi:
Uczniowie powinni byæ na przystanku ok. 10 minut przed przewidywanym czasem odjazdu autobusu.Wyprawka Szkolna 2015/16
INFORMACJA DOTYCZ¡CA DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU PODRÊCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/ 2016

443-450-9677

WnioskiZAKOÑCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
26.06.2015
- 8.30 - Msza ¦w.
- 9.30 - Apel w Szkole Podstawowej
- 9.45 - Apel w Gimnazjum

Dyrektor GCE¯yj tak, aby ka¿dy kolejny dzieñ by³ niesamowity i wyj±tkowy
Wype³niaj ka¿d± chwilê tak, aby potem wspominaæ j± z rado¶ci±.
Czerp energiê ze s³oñca, kapiacego deszczu i u¶miechu innych.
Szukaj w sobie si³y, entuzjazmu i namiêtno¶ci.
¯yj najpiêkniej jak umiesz....

Z okazji Dnia Dziecka
Dyrekcja GCE WawrzeñczyceZaproszenie
na uroczysto¶æ 30 Rocznicy Nadania Imienia Tadeusza Ko¶ciuszki Szkole Podstawowej w Wawrzeñczycach,
która odbêdzie siê w dniu 1 czerwca 2015 roku w budynku GCE w Wawrzeñczycach.

641-672-0494INFORMACJA!
W dniu 27.04.2015r. /wtorek/ o godz. 17.00 odbêdzie siê zebranie z rodzicami w Szkole Podstawowej w Wawrzeñczycach.INFORMACJA!
W dniu 16.04.2015r. /czwartek/ o godz. 16.00 odbêdzie siê zebranie z rodzicami w Gimnazjum w Wawrzeñczycach.

INFORMACJA!
29.01.2015r. o godz. 16.00 odbêdzie siê zebranie z rodzicami naszego gimnazjum.INFORMACJA!
27.01.2015 r. o godz. 17.00 odbêdzie siê spotkanie z rodzicami w szkole podstawowej.INFORMACJA!
O¶rodki Zdrowia w Wawrzeñczycach oraz Igo³omi pracuj± zgodnie z godzinami przyjêæ.

W dniu 18 listopada o godzinie 16.00 odbêdzie siê spotkanie z rodzicami uczniów Szko³y Podstawowej.
ZapraszamyZasady realizacji i finansowania wyjazdów nauczycieli w ramach programu ERASMUS+ Mobilno¶æ Edukacyjna

9722710711

Og³oszenie o rekrutacji do projektu Erasmus +

Czytaj dalej...

DYREKTOR GMINNEGO CENTRUM EDUKACJI W WAWRZEÑCZYCACH OG£ASZA DNI WOLNE OD ZAJÊÆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

01.04.2015r. - sprawdzian po kl.6
21.04.2015r. - egzamin gimnazjalny
22.04.2015r. - egzamin gimnazjalny
23.04.2015r. - egzamin gimnazjalny
10.11.2014r. - dzieñ przed ¦wiêtem Niepodleg³o¶ci
25.06.2015r. - dzieñ przed zakoñczeniem roku szkolnego
Do odpracowania:
02.01.2015r. w dniu 20.12.2014r. /sobota/
05.06.2015r. w dniu 11.04.2014r. /sobota/Rozpoczêcie roku szkolnego 2014/2015
1.09.2014
godz. 8.30 Msza ¶wiêta
godz. 9.30 Spotkanie na sali gimnastycznej
godz. 10.00 Spotkanie z wychowawcami w klasach
godz. 10.30 Odwozy
Dyrektor GCEInformacja o przewidywanych godzinach odjazdu autobusu szkolnego z poszczególnych przystanków w roku szkolnym 2014/2015


(819) 951-4006


Wyprawka szkolna 2014r.

973-675-3104
informacja dla rodzica
pro¶ba o przelanie kwoty na konto
802-696-4275
wniosek dla ucznia niepe³nosprawnego Szko³y Podstawowej
603-286-2831


ZAKOÑCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014
- 8.30 - Msza ¦w.
- 9.30 - Apel w Szkole Podstawowej
- 9.45 - Apel w Gimnazjum

Dyrektor GCE¯yczê wszystkim dzieciakom
aby wasze dzieciñstwo by³o
jak najlepsze
i trwa³o jak najd³u¿ejDyrektor GCEZapraszamy nauczycieli i uczniów do udzia³u w VII edycji kampanii spo³ecznej
"No Promil - No Problem"


Giles
Harmonogram Szkolnego Dnia Profilaktyki 10.04.2014r


Czytaj dalej...


Zajêcia w czasie ferii zimowych luty 2014r.


Czytaj dalej...
DYREKTOR GMINNEGO CENTRUM EDUKACJI W WAWRZEÑCZYCACH OG£ASZA DNI WOLNE OD ZAJÊÆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

01.04.2014r. - sprawdzian po kl.6
23.04.2014r. - egzamin gimnazjalny
24.04.2014r. - egzamin gimnazjalny
25.04.2013r. - egzamin gimnazjalny
20.06.2014r. - dzieñ po Bo¿ym Ciele
26.06.2014r. - dzieñ przed zakoñczeniem roku szkolnego
Do odpracowania 02.05.2014r. w dniu 12.04.2014r. /sobota/Rozpoczêcie roku szkolnego 2013/2014
2.09.2013
godz. 8.30 Msza ¶wiêta
godz. 9.30 Spotkanie na sali gimnastycznej
godz. 10.00 Spotkanie z wychowawcami w klasach
godz. 10.30 Odwozy
Dyrektor GCEInformacja o przewidywanych godzinach odjazdu autobusu szkolnego z poszczególnych przystanków w roku szkolnym 2013/2014


Czytaj dalej...


Zakoñczenie roku szkolnego 2012/2013
28.06.2013
godz. 8.30 Msza ¶wiêta
godz. 9.30 Apel Szko³y Podstawowej
godz. 10.00 Apel Gimnazjum
Dyrektor GCEWszystkim Dzieciom w dniu Waszego ¦wiêta ¿yczê spe³nienia marzeñ, u¶miechu, spokoju, aby ¿ycie by³o nieustaj±cym pasmem sukcesów i fascynuj±c± przygod±. ¯yczê, aby ka¿dego dnia spotyka³y was same dobre chwile spêdzone w szkole, w gronie przyjació³ i rodziny.
Dyrektor GCEInformacja
Dnia 03.06.2013 w naszej szkole odbêdzie siê festyn z okazji zakoñczenia projektu "Czas na zdrowie" po³±czony z Dniem Dziecka. Chêtnych rodziców zapraszamy.

INFORMACJA W SPRAWIE ZAPISU DZIECI DO SZKO£Y I PRZEDSZKOLA


732-507-6383